EDITORIAL COLLEGE

Medical sciences:

Berezhna N.M.
Butenko G.M. (scientific consultant)
Vozianov S.A.
Golcev A.M.
Drannik G.M. (Editor in Chief)
Dyrianskaya V.Ye.
Kajdashev I.P.
Kurchenko A.I. (Deputy editor)
Lisyanii M.I.
Litus V.I. Melnikov O.F.
Pshenychna I.V. (Literary editor)
Chernyshova L.I.
Chernyshov V.P.
Shirobokov V.P.

Biological science:

Basalitska S.V.
Korol L.V.
Bychkova N.G.
Minchenko Zh.D.
Nikulin G.G.
Rudenko A.V.
Skivka L.M.
Spivak M.Ya.

EDITORIAL COUNCIL

Bazhora Yu.I. (Odessa)
Boris O.M. (Kiev)
Vitovskaya O. P. (Kiev)
Gospodarsky I. Ya. (Ternopil)
Grinevich Yu.A. (Kyiv)
Dyatyatkivs'ka Ye.M. (Dnipro)
Drannik A. G., McMaster University (Canada)
Zabolotniy D.I. (Kiev)
Zaikov S.V. (Kyiv)
Loskutova I.V. (Rubizhne)
Chernuk N.V. (Ivano-Frankivsk)
Nikolsky I.S. (Kiev)
Okhotnikova O.M. (Kyiv)
Koval G.D. (Chernivtsi)
Nedelskaya S.M. (Zaporizhia)
Feshchenko Yu.I. (Kiev)
Chopyak V.V. (Lviv)
Chumak A.A. (Kiev)